Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden november 2018

Artikel 1 Aanbod/overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij 100%getest B.V. (hierna genoemd 100%getest) diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van 100%getest zijn vrijblijvend, tenzij door 100%getest schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 100%getest opgegeven voedingswaarden te lezen op de verpakking van de geteste levensmiddelen en/of de app 'Kies ik gezond' van het Voedingscentrum.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 100%getest en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen 100%getest en opdrachtgever.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij 100%getest zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod van 100%getest en met voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 100%getest onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 100%getest staat in voor de kwaliteit van de test en de behandeling van de testresultaten. Doch 100%getest kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door haar uitingen of dat van de testers.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. 100%getest is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen van de voor het product geldende tarieven worden gepubliceerd. Opdrachtgever is verplicht de tarieven te controleren. Indien opdrachtgever een wijziging van het overeengekomen tarief niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd deze gedeeltelijk en/of tijdelijk (uitsluitend voor de Productinformatie waarop de tariefswijziging van toepassing is) te deactiveren of te blokkeren vanaf het moment waarop de wijziging ingaat.

3.3. Alle bedragen die Opdrachtgever uit welke hoofde ook aan 100%getest verschuldigd is, moeten worden betaald binnen een periode van 30 dagen na factuurdatum.

3.4. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien 100%getest niet binnen zeven dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte van de maand.

3.5. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 100%getest de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke Juni 2011 1.01 en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. 100%getest brengt als buitengerechtelijke kosten 10% over het openstaande bedrag van de factuur in rekening.

3.6. 100%getest is in het geval dat het in de vorige leden genoemde verzuim is ingetreden tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te beëindigen. 100%getest is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1. De totale aansprakelijkheid van 100%getest wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het maximale bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro).

4.2. De aansprakelijkheid van 100%getest wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever 100%getest onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 100%getest ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 100%getest in staat is adequaat te reageren.

4.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 100%getest meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 100%getest vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

4.4. 100%getest zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. 100%getest is niet aansprakelijk voor enig tekort schieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

4.5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 100%getest zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 5 Toepasselijk recht en forumkeuze

5.1. De rechtsverhouding tussen 100%getest en Opdrachtgever wordt door het Nederlandse recht beheerst. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 is uitgesloten.

5.2. Alle geschillen die uit vorengenoemde rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 6 Overige bepalingen

6.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, dan wel verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of over te dragen, of op enige andere manier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 100%getest aan derden ter beschikking te stellen. Het is 100%getest toegestaan om (een deel van) de gesloten contracten en/of de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in het kader van een overgang van onderneming aan een derde af te staan of over te dragen. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming voor zijn medewerking aan een dergelijke overgang.

6.2. Wanneer een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden van kracht. In dergelijke gevallen overleggen partijen met elkaar om de ongeldige bepaling(en) te vervangen, waarbij het doel en de reikwijdte van de ongeldige bepaling(en) rekening zal worden gehouden. Niet alleen 100%getest, maar ook alle (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan 100%getest zijn of waren verbonden alsook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.